Verse von Âyât-i Hirz – islamischer Gebetsort ilahirahmet

Verse des Ayat-i Hirz

Die Verse der Verse des âyât-i-Diebes bestehen aus den folgenden Versen.
Tugend:
Es wird zum Schutz vor Geist und Teufel und zur Heilung von Epilepsie, falls vorhanden, gelesen.
Wenn es auf einem sauberen Stück Papier getragen wird, ist es vor Magie, Magie und bösem Blick geschützt.

1-) Sure al-Fatiha
2-) Sure von Baqara Verse 1, 2, 3, 4, 5, 163, 164, 255, 256, 257, 285 und 286.
3-) Sure Ali Imran 18, 19 (nur der Teil dieses Verses „Inneddine indellah-il-islam“), 26, 27 und 154. Verse.
4-) Sure al-An’am 17. Perlenvers.
5-) Sure Arâf Verse 54, 55 und 56.
6-) Surat at-Tawbah Verse 51, 128 und 129.
7-) Sure Yunus 107. Vers.
8) Sure Hud 56. Vers.
9-) Sure Ibrâhim 12. Vers.
10-) Sure al-Isra Verse 43, 110 und 111.
11-) Die Sure des Gläubigen Verse 116, 117 und 118.
12-) Surat al-Anabut 60. Vers.
13-) Surah Rum 17. und 18. Vers.
14-) Sure Fatir 2 Verse.
15-) Sure Yasin 83. Vers.
16-) Sure Saffat Verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 180, 181 und 182.
17-) Die Sure der Eroberung Verse 27, 28 und 29.
18-) Sure Rahman Verse 33, 34, 35, 36.
19-) Sure Hadid Verse 1, 2, 3, 4 und 5.
20-) Sure al-Hashr Verse 21, 22, 23 und 24.
21-) Sure al-Jinn Verse 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
22-) Sure Buruc Verse 20, 21 und 22.
23-) Die Sure von Ihlâs
24-) Die Sure von Falak
25-) Sure an-Nas

Wie spricht man Âyât-i Hırz aus?
Nach der Herstellung von Wudu werden 7 Vergebung und 11 Salat rezitiert. Es wird dem Patienten zweimal täglich nach dem Sonnenaufgang und dem Nachmittagsgebet vorgelesen, mit der Absicht, sich zu erholen. Es wird an den markierten Stellen auf den Patienten geblasen. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis der Patient geheilt ist. Am Ende jeder Lesung wird Fatiha einmal gelesen und seine Belohnung wird dem geistigen Glück unseres Propheten (saws), den Seelen seiner Gefährten und den Geistern von Sadat-Kiram geschenkt.

Lesen Sie die Verse:
Bereitschaft
Estağfirullah (7 mal lesen)
Salavat ich Sherife
„Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin und ala ali sayyidina Muhammed“ (11 mal lesen)

Al-Fatiha
Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Du bist das Geld. Iyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel Müstakîm. Serâtellezine en’amte mein alayim und leddâllîn.

Sure von Baqara

1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh * hüdel lil müttekıyn
3.Handlezıne yü’minun kennen und belasteten Salat und Mimma Razaknahüm Woolfikun
4.Vellezine Liebesspiel mit einem Unzile und Ma Unzile * und einem Stall
5. alalaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
163.Und göttliche göttliche wahid * la ilaha illa hüver rahmanur rahıym
164. İnne fi Halkıs semaavati vel erdı vahtilafil leyli ve nehari vel fülkilleti verf bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü Minen semai mim main fe ahya bihil erda ba in mawtiha ve besse fiha min kulli dabbetivh ayatil li
255. ‚im min ılmihı illa bi ma şa‘ * vesia Kürsiyyühüs semavati vel ard * ve la yeudühu hıfzuhüma * ve hüvel alyyul weniger
256. La ikrahe fid dini kad tebeyyener Rushdu Minel ğayy * fe mey yekfür bisschen tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemsa wissen urvetil vüska lymphatische leha * vallahu semıun Kauf
257.
285.Amener rasulü bi ma unzile ileyhi mir rabbihı wal mu’minun * ash amene billahi und melaiketihı und seine Bibliothek und rusülih * la nüferriku ehadim mirülih * und kalu semı’na ve etaına ğufraneke rabbyr und ileykel ması
286.La yukellifüllahü persönlich illa vüs’aha * leha ma kesebet ve aleyha mektesebet * rabbena la tüahıznas nes’a Haus ahta’na * rabbena ve la tahmil aleyna kema hameltehu alellezine min kabihlina * vağfir lena * verhamna ente mevlane fensurna allel Stammes Ungläubige

Sure Al i Imran

18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve wal melaiketü und ulul ilm kaimem bil kıst * la ilaha illa hüvel azızül mahim
19.Inned Dine Indellahil Islam
26. Kulillahümme Eigentum an zivilem Eigentum und immanente Gnade für abgelegenes Eigentum * und Ehrlichkeit Gnade und formelle Gnade ‚* bi sieben Jahre gut * inneke ala kulli shay
27. Tulicül leyle fin nehari und tulicün nehara fil leyl * und tuhricül hayye minel meyyiti und tuhricül meyyite minel hayy * ve terzüku men tesaü bi ayri hısab
154. yekulune lev kane lena minel order Şey’üm ma kutilna hahüna * kul lev küntüm fi growlna hahüna * Kauf ist bi zatis subikum

Sure al-an’am

17.

Fegefeuer Sure

54.Inne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva allel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel camera ve nücume bemehharatim bi emrih ela polish halku vel emr
55.Sie haben Üd rabbeküm tedarruav und hufyeh innehu la yühıbbül mu’ted genommen
56.Und la tufsidu fil erdi ba zur Rehabilitation ved’uhu havfev und tamea inne rahmetellahi karıbum minel muhsin

Surat at-Tawbah

51. kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mawlana und alellahi fel yetevekkelil gläubige
128.
129. f in tawellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu alayhi tawakqeltu ve hüve rabbül arşil azıym

Sure Yunus

107. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym

Hud Sura

56. Ich bin der Herr des Glaubens, Alellahi und das Rabbikum ma min dabbetin, nicht unbedingt das Gebäude, in dem mein Name steht

Abraham Sure

12.Und ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil mukeveklkilun

Sure al-Isra

43. Subhanehu und Teala, aber das Ende ist großartig
110. Kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla
111. Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem ymol lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra

Sure der Gläubige

116. Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
117. Ve mey yed’u foodlahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
118.Und lass den Herrn des Herrn verham und segne meinen Leib

Ankebut Sura

60. Und keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyakum ve hüves semıul Kauf

Sure Rum

17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
18.Und luzul hamdu fis semavati vel erdi ve asiyyev ve hiyne ttin

Sure Fatır

2.Ma yeftehıllahü lin nasi mir mer Gnade fe la mlumike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba’dih ve hüvel azızül hakim
Alter
83. Fe Subhanellezi bi Sevenhı Melekutü külli Şey’iv ve ileyhi Türceun

Saffat Sura

1. Vessaffati Saffa
2. Fezzacirati zecra
3. Fettaliyati Zikra
4. Inne ilaheküm le wahid
5. Rabbüs semawati wal erdı und ma beynehüma ve rabbül mesarık
6. Inna zeyyennes semaed world bi zınetinil kevakib
7. Und mein Heiligtum, mein Teufel, marid
8.La yessemmeune ilel meleil a’la und yukzefune min külli canib
9. Dühurav und mein Lack
10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
11. Festeftihim ehüm Eşddı ring em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
180. Subhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
181. Und hallo Allel Murselin
182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın

Eroberungszeit

27.
28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil rechts li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi martida
29. Muhammedür Rasulullahs vellezıne meahu Eşiddaü allel Küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğe fadlem minellahi ve rıdvana Sımahüm fi boduhihim min Arbeit sücud zalike meselühüm fitshum fetevrati und meselihühüm fetheta in ahughrace fethewa zürraa li yeğıyza bihimül kuffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magfiratev ve Ecran azıyma

Sure ar-Rahman

33. Ya ma’şerelcinni velsi inisteta’tum en tenfusu min transferissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune notwendigerweise bisultanin.
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35. Yurselu ‚aleykuma suvazun min zart und nuhasun fela tentesirani.
36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Sure Hadid

1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati wal’ardı yuhyiy und yumi und huve ‚ala kulli dings kadiyrun.
3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‚aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati wal’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‚allel’arşi ya’lemu ma yelicu fiydur und ma yahrucu minha und ma yenzilu minessemai und ma yarucu fiyha und huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima.
5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

Sure Hashr

21. Lev enzelna hazelkur’ane ‚ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi‘ und min husyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‚alimulğaybi veşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilaha illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‚aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi‘ amma yusrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati wal’ardı. Und huvel’aziyzulhakiymu.

Sure Dschinn

1. kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‚aceben.
2. yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
3.ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veldan.
4. und Ennehu Kane Yekulu Sefiyhuna ‚Alellahi Chetatatan.
5. Erfahren Sie mehr über die Texte im Buch.
6. ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

Sure Buruc

20. Bei Gott, du bist in Not.
21. Ich glaube, Sie waren dem Koran unterworfen.
22. Fiy Platte ist geschützt.

Sure Ihlas

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Falak Sura

Kul e’zü ganz alleine. Min böse gemein halak. Und min sharri ğâsikin izâ vekab. Und min sherrinneffâsâti fil’ukad. Wa min sharri hasidin iza hased.

Sure an-Nas

Alle zusammen. Melikinnâsi. Göttlich. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

About admin

Check Also

Der Weg zur wahren Größe

Seit weit über einem Jahrzehnt höre ich, wie Christen die Ausdrucksweise sozialer und kirchlicher Konstrukte …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.